Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana SIA "Priekules slimnīca" ietekmes teritorijā

Projekta nr.9.3.2.0/18/I/008

Projekta mērķis:

Projekta mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, sevišķi sociālās un teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem Priekules slimnīcas un Liepājas reģionālās slimnīcas ietekmes teritorijā esošajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru.

Projekta aktivitātes:

Projekta ietvaros paredzētās aktivitātes tiks īstenotas SIA "Priekules slimnīca" (Aizputes ielā 5, Priekulē) un SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" (Slimnīcas iela 25, Liepājā):

1. Tehnoloģiju iegāde:

1.1.Stacionāras rentgendiagnostikas iekārtas iegāde SIA "Priekules slimnīca" ambulatorās diagnostikas vajadzībām, 1 gab;

1.2.Stacionāras ultraskaņas diagnostiskās iekārtas iegāde SIA "Priekules slimnīca" ambulatorās diagnostikas vajadzībām, 1 gab;

1.3.Multifunkcionālo krēslu iegāde SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" ķīmijterapijas, hematoloģijas un paliatīvās aprūpes nodaļas vajadzībām, 6 gab.

2.Informācijas un publicitātes pasākumu nodrošināšana.

Finansējuma saņēmējs:

SIA „Priekules slimnīca”

Sadarbības partneris:

SIA „Liepājas reģionālā slimnīca”

Projekta ilgums:

Projekts uzsākts ar 01.01.2019 un to plānots īstenot līdz 30.09.2019.

Projekta izmaksas:

Projekta kopējās izmaksas:

145000,00 EUR

Attiecināmās izmaksas, t.sk.

139405,00 EUR

ERAF finansējums

118494,25 EUR

Valsts budžeta finansējums

12546,45 EUR

Privātās attiecināmās izmaksas

8364,30 EUR

Privātās neattiecināmās izmaksas

5595,00 EUR

 

No projekta kopējām izmaksām 130000,00 EUR paredzēti SIA „Priekules slimnīca” aktivitāšu īstenošanai, bet 15000,00 EUR SIA „Liepājas reģionālā slimnīca” aktivitāšu īstenošanai.

Projekta ieguvumi:

Projekta rezultātā, tiks būtiski uzlabota diagnostikas izmeklējumu kvalitāte un kapacitāte SIA "Priekules slimnīcā", ambulatorie veselības aprūpes pakalpojumi kļūs pieejamāki un kvalitatīvāki, kā arī tiks uzlabota onkoloģisko pacientu aprūpes kvalitāte Liepājas reģionālajā slimnīcā, kur ārstējas pacienti no visas Kurzemes zonas.

Projekta ietvaros plānotās darbības – "Stacionāras rentgendiagnostikas iekārtas iegāde SIA "Priekules slimnīca" ambulatorās diagnostikas vajadzībām un "Stacionāras ultraskaņas diagnostiskās iekārtas iegāde SIA "Priekules slimnīca" ambulatorās diagnostikas vajadzībām", ir pilnībā vai daļēji saistītas ar ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu prioritārajās veselības jomās – sirds un asinsvadu, onkoloģijas, bērnu (sākot no perinatālā un neonatālā perioda) un garīgās (psihiskās) veselība.

Projekta ietvaros plānotā darbība - "Multifunkcionālo krēslu iegāde SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" ķīmijterapijas, hematoloģijas un paliatīvās aprūpes nodaļas vajadzībām" ir pilnībā saistīta ar ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu prioritārajā veselības jomā – onkoloģija.

©2022 Priekules Slimnīca

Meklēt