SIA „Priekules slimnīca” 2020.g. nogalē realizēja Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu, piedaloties atklāta projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma: 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes: 19.2.2 "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas".

Projekta nosaukums: „SIA "Priekules slimnīca" dārza labiekārtošana” (proj.nr. 20-02-AL13-A019.2203-000018).

Pēc projekta bija paredzēts iegādāties dārza lapeni, parka soliņus, atkrituma urnas, izbīdes marķīzi un metāla solus. Labiekārtojot SIA “Priekules slimnīca” dārzu, padarījām to par patīkamu atpūtas zonu ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centra klientiem un Priekules slimnīcas pacientiem, kā arī visa vecuma Priekules iedzīvotājiem un viesiem.

Piegādātas un uzstādītas stacionārās rentgendiagnostikas un ultraskaņas diagnostiskās iekārtas ERAF projekta „Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana SIA "Priekules slimnīca" ietekmes teritorijā” ietvaros

 Līdz ar stacionārās rentgendiagnostikas un ultraskaņas diagnostiskās iekārtas piegādi un uzstādīšanu, savam noslēgumam tuvojas Priekules slimnīcas īstenotais ERAF projekts „Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana SIA „Priekules slimnīca” ietekmes teritorijā”, projekta nr.9.3.2.0/18/I/008.

Līdz 2019.gada septembra beigām tiks pilnībā pabeigti arī telpu pielāgošanas darbi un Priekules slimnīcas ietekmes teritorijā esošie iedzīvotāji varēs sākt saņemt daudz kvalitatīvākus rentgendiagnostikas un ultraskaņas diagnostikas pakalpojumus.

SIA „Priekules slimnīca” īsteno šo projektu sadarbībā ar SIA „Liepājas reģionālā slimnīca”, kura projekta ietvaros iegādājusies sešus multifunkcionālos krēslus Ķīmijterapijas, hematoloģijas un paliatīvās nodaļas vajadzībām.

Projekta ietvaros iegādātās medicīniskās tehnoloģijas un aprīkojums kopumā izmaksājis 142829,61 EUR (t.sk. PVN 21%), tajā skaitā:

1) 6 multifunkcionālie krēsli 18150,00 EUR

2) ultraskaņas (USG) diagnostiskā iekārta 26620,00 EUR

3) rentgendiagnostikas (RTG) iekārta 98059,61 EUR

Projekta kopējās plānotās attiecināmās izmaksas ir 139405 EUR.

SIA „Priekules slimnīca” turpina sekmīgi īstenot ERAF projektu „Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana SIA „Priekules slimnīca” ietekmes teritorijā” (projekta nr.9.3.2.0/18/I/008).

2019.gada 8.aprīlī noslēdzās pretendentu pieteikumu iesniegšana atklāta konkursa (PS 2019/01) „Stacionāras rentgendiagnostikas iekārtas un stacionāras ultraskaņas diagnostiskās iekārtas iegāde SIA „Priekules slimnīca” ambulatorās diagnostikas vajadzībām” publiskā iepirkuma procedūras ietvaros.

2019.gada 10.maijā ir noslēgts piegādes līgums nr.2019/1-056 ar SIA „Tradintek” par stacionāras rentgendignostikas iekārtas un stacionāras ultraskaņas diagnostiskās iekārtas piegādi, uzstādīšanu un personāla apmācību. Līguma kopsumma 129470 EUR (t.sk. PVN 21%). Līguma izpildes termiņš 60 kalendārās dienas.

Projekta kopējās izmaksas ir 145000 EUR, tai skaitā  attiecināmās izmaksas 139405 EUR.

 

Projekta nr.9.3.2.0/18/I/008

Projekta mērķis:

Projekta mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, sevišķi sociālās un teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem Priekules slimnīcas un Liepājas reģionālās slimnīcas ietekmes teritorijā esošajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru.

Projekta aktivitātes:

Projekta ietvaros paredzētās aktivitātes tiks īstenotas SIA "Priekules slimnīca" (Aizputes ielā 5, Priekulē) un SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" (Slimnīcas iela 25, Liepājā):

©2024 Priekules Slimnīca

Meklēt